HOVEDSIDEN
Om Vollen Vel
Kontakt
Rodeledere
Bli medlem
Arkiv
Kart Vollen Vel
Kart turstien
En dag i Vollen
Vollens historie
Lag og foreninger

Tidligere saker fra
Vollen Vel – klikk HER


Støtt oss gratis!
Norsk Tipping kan
sende oss 5 % av det du spiller for. Snakk med din kommisjonær, oppgi vårt nummer 992685646 så går resten automatisk.
En enkel og billig måte å støtte oss på!
På forhånd tusen takk!


Vollen Vel
Vollenveien 1
1390 Vollen
post@vollenvel.no
bank: 7874 06 46248
Org. nr: 992685646

Nettansvarlig:
Svein-Ivar Fors

Tekst og foto
hvis ikke annet er angitt:
Knut Førsund....Butikker og
....bedrifter i
....Vollen
....Åpningstider og
....kontaktinfo – klikk HER

....Selskaps-
....lokaler
....til leie
....Åpningstider og
....kontaktinfo – klikk HER


....Tog, båt, buss
....Rutetider – klikk HER

Været i Vollen
Spent på været videre
i dag – eller i morgen?
Her kan du se selv
– hos yr.no!

Kart over Vollen

Last ned kartet
i pdf-format –
klikk HER

Om Vollen vel
Vollen Vel arbeider for medlemmenes felles interesser og for Vollens trivsel, trygghet og forskjønnelse. Vollen Vel koordinerer måking og vedlikehold av velveier, vi kjøper inn og fyller opp sandkasser til velveiene, vi setter ut sittebenker både i sentrum og på andre aktuelle plasser, uttaler oss om reguleringsplaner, er områdets "vaktbikkje", vi har utviklet den 5 km lange turstien. Våre hjemmesider fylles med aktuelt og nyttig stoff. Nyttårsaften 2008 arrangerte vi den første fakkelvandringen og fyrverkeri på stranda, som ble gjentatt i 2009 med 600 fakkelbærere! I 2010 arrangerte vi den første familiefesten på stranda i august i senere år. Det blir ny fest 20. august i 2011.


Vollen Vel trenger betalende medlemmer for å holde aktivitetene i gang, bli med oss! Giro deles ut til alle i Vollen-området på vårparten. Er du nyinnflyttet eller ikke har fått giro, så send oss et varsel på post@vollenvel.no!

Kontingenten for 2011: kr 250,- 

Alle eiendommer som ligger til veier hvor Vollen Vel brøyter og strør skal betale en andel av disse kostnadene. Denne andelen er juridisk bindende og gjelder pr. gårdsnummer/bruksnummer.
For 2011 er dette beløpet satt til kr 600,-
Det gjelder disse veier/veinumre:
Delebukta, G.M Brydesvei (unntatt privat del forbi 34), Heslebergtoppen, Jonasmyra 20 til 46, Julius Madsensvei, Linlandveien (med sidevei), Marieroveien, Nilsemarka, Plommedalsveien, Råengveien, Sjøstrandveien (fra Håkavikveien til nr 15) , Skjæret, Skogveien, Strandengveien 10, 14 og 16, Vollenlia 57, Vollen skog, Vennelyveien 10, 12 og 16; Øgårdsveien (fra nr 2 og opp til krysset v/Nilsemarka), Østenstadbråten

VEDTEKTER
Se nederst på denne siden.


ÆRESMEDLEMMER
Følgende personer er blitt utnevnt til æresmedlemmer:
Østen Nilsen
Arnold Hoff
Irene Hoff
 
Tidligere styrer
Vi mangler mange år, men her følger i alle fall oversikt over de senere årene. Er det noen som kan hjelpe oss med å fylle de hullene du ser, og som kan fortelle noe om de tidligere årenes styrer, så fyller vi på når vi får vite noe!

Vollen Vel 1996 - 2009
* leder nestleder kasserer sekretær/ styremedlem veisjef miljøleder
1996 Per Jan Madsen Sven Christiansen Bente Eiken Anne M. Jensen Jan Rune Rønning *
1997 Per Jan Madsen Sven Christiansen Bente Eiken Anne M. Jensen Svein Aaalien *
1998 Sven Christiansen Harald Nilsen Bente Eiken Anne M. Jensen Svein Aalien Ingebjørg Skaare
1999 Sven Christiansen Harald Nilsen Bente Eiken Anne M. Jensen Svein Aalien Ingebjørg Skaare
2000 Eirik Dahl Marius Owesen Vivian Henningsen Bjørn Warhuus Svein Aaalien Lasse Lager
2001 Eirik Dahl Bjørn Danielsen Vivian Henningsen Bjørn Warhuus Paal Bøe Kjell A. Bergli
2002 Eirik Dahl Bjørn Danielsen Vivian Henningsen Bjørn Warhuus Paal Bøe Kjell A. Bergli
2003 Eirik Dahl Bjørn Danielsen Vivian Henningsen Bjørn Warhuus Paal Bøe Anders Østeby
2004 Kirsten Amer Eirik Dahl Vivian Henningsen Bjørn Warhuus Paal Bøe Anders Østeby
2005 Kirsten Amer Eirik Dahl Vivian Henningsen Janne E. Stubsjøen Harald Thorstensen Trine Thommessen
2006 Kirsten Amer Trond Hoff Martin Danielsen Janne E. Stubsjøen Harald Thorstensen Trine Thommessen
2007 Jo Vegheim Trond Hoff Martin Danielsen Janne E. Stubsjøen Stein Anders Sundbye Trine Thommessen
2008 Knut Førsund Marta Nørbech-Eidem * Unni Musum Stein Anders Sundbye Trine Thommessen
2009 Knut Førsund Marta Nørbech-Eidem Simen Olstad Unni Musum Stein Anders Sundbye Trine Thommessen
2010 Knut Førsund Marta Nørbech-Eidem Simen Olstad Unni Musum/ Christian Øgaarden Erik Heineberg Trine Thommessen


Vedtekter
vedtatt 26.3.2009

§ 1. Formål
Foreningens formål er å fremme medlemmenes felles interesser i området og virke for Vollens trivsel og forskjønnelse. Foreningen skal ta opp til behandling enhver sak som kan tjene disse formål. Styret i foreningen skal samarbeide med andre foreninger og lag om saker av felles interesse. Foreningen er partipolitisk nøytral.

§ 2. Medlemskap
Enhver som bor eller har eiendom innen vellets område og som har betalt den fastsatte kontingent er medlem. Ett medlem pr. husstand er stemmeberettiget på årsmøter.
Medlemmer som har vist svært stor interesse for stedet og velarbeidet kan gis æresmedlemskap av årsmøtet etter innstilling fra styret.

§ 3. Kontingent
Årsmøtet fastsetter medlemskontingenten for inneværende år. Medlemmer som har betalt sin kontingent foregående har stemmerett påfølgende år.

§ 4. Foreningens ledelse

Styret
Foreningen ledes av et styre som består av sju medlemmer; Leder, nestleder, sekretær, kasserer, veisjef, miljøsjef, og ett styremedlem. Styret er beslutningsdyktig når et flertall av styremedlemmene, deriblant leder eller nestformann, er til stede. Leder, eller i hans fravær nestleder, leder styrets møter. Styrebeslutninger krever alminnelig flertall. Ved stemmelikhet har fungerende leder dobbeltstemme. Styret kan nedsette komiteer og/eller arbeidsgrupper som kan konstituere seg selv.

Alle saker og korrespondanse skal legges frem på styrets møter. Styrets vedtak skal protokolleres. Styret har disposisjonsrett over foreningens midler. Regnskapsåret går fra 01.01.-31.12.

Medlemsmøter
Medlemsmøter avholdes når styret finner det nødvendig og skal bekjentgjøres minst 8 dager forut.

Årsmøtet
Foreningens øverste myndighet er årsmøtet. Ordinært årsmøte holdes innen utgangen av mars. Tid og sted bestemmes av styret og bekjentgjøres med minst tre ukers varsel. Innkallingen skal angi de saker som skal behandles på årsmøtet, og også inneholde årsmelding, regnskap, innkomne forslag og valgkomiteens innstilling.

Årsmøtet behandler:
Årsmelding, regnskap, innkomne forslag og valg i henhold til § 5. Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet må fremsettes skriftlig til styret innen 14 dager før årsmøtet. Årsmøtets beslutninger fattes med alminnelig flertall blant de fremmøtte som er stemmeberettigede. Vedtektsendringer krever 2/3 av flertallet. Det velges dirigent til å lede årsmøtet.
Årsmøtets beslutninger protokollføres og sendes samtlige medlemmer. Ekstraordinært årsmøte skal avholdes når styret finner det påkrevet eller når minst _ av medlemmene kommer med skriftlig krav om det.

§ 5. Valg
Årsmøtet velger styret, som skal bestå av: Leder, nestleder, sekretær, kasserer, veisjef, miljøsjef, et styremedlem, en revisor, valgkomité med tre medlemmer og eventuelle komiteer.
Leder og revisor velges for ett år av gangen, øvrige styremedlemmer og komiteledere velges for to år.
Samtlige kan gjenvelges.

§ 6. Oppløsning av foreningen
Beslutning om foreningens oppløsning kan skje når minst _ av samtlige medlemmer i foreningen skriftlig har godkjent det. Hvis foreningen har midler, skal disse benyttes til beste for stedets beboere.