HOVEDSIDEN
Om Vollen Vel
Kontakt
Rodeledere
Bli medlem
Referater
Kart Vollen Vel
Kart turstien
En dag i Vollen
Vollens historie
Lag og foreninger

Tidligere saker fra
Vollen Vel – klikk HER


Du kan støtte
Vollen Vel via tipping!
Send SMS GRASROTANDELEN 992685646 til 2020
og vi blir registrert som din gavemottaker.
Tusen takk!

Vollen Vel
Vollenveien 1
1390 Vollen
post@vollenvel.no
bank: 7874 06 46248
Org. nr: 992685646

Nettansvarlig:
Svein-Ivar Fors

Tekst og foto
hvis ikke annet er angitt:
Knut Førsund


Ved velets garasje mot Vollenveien
– lenge kalt ”Nyveien”

Når Stien er nå kommet opp på Guivarvet (Gu_inahvarf), som platået tradisjonelt ble kalt. Det er det gamle kultursenteret i den sørlige delen av Asker. Her ligger de eldste gårdene i området, Gisle, Gui, Østern, Gjellum, Yggeset og Eid.
Det ligger også to andre gårder på Guivarvet, Sand og Schjerven, som ligger rett over Vollenveien. Sand kan være en gammel bosetning, men slik gården ligger i dag, skriver seg fra første halvdel av1800-tallet, og var da en plass kalt Kroken. Gården Schjerven ble anlagt i 1844 med jord fra både Gisle og Gui, og gårdsnavnet brakte de første eierne med seg.
Det er blitt skrevet og spekulert en god del om hvor det første opprinnelige gårdsanlegget på Guivarvet - blant fagfolk kalt ”sentrumsgården” - lå. Nyere forskning tyder på at de bosetningshistoriske prosessene var mye mer kompliserte, og strakk seg over svært lang tid. Vi finner forskjellige former for jordbruksbaserte boplasser gjennom Yngre steinalder (4000-1800 før vår tid) Bronsealderen (1800-500 f.v.t.) og inn i Jernalderen (500 f.v.t. - 1050). Eiendomsrett var knyttet til ætter, og først seinere til enkeltpersoner (jfr. Arnestad).
De tre gårdene Gisle, Gui og Østern er såkalte -vingårder, dvs. de endte i oldnorsk på -vin, som betyr eng eller beite (jfr. Vinland). Det indikerer at husdyrhold var blitt viktig. Disse tre gårdene ligger på mellom 130 og 150 m.o.h., i likhet med resten av Askers tolv registrerte -vingårder. På denne høyden ble landet tørt for ca. 9.200 år siden. Det er registrert menneskelig aktivitet i Oslo-regionen på den tida, men ikke lokalt.
-Vingårder ble ryddet rundt begynnelsen av vår tidsregning, men det har vært overgangsbosetninger lenge før det. Første spor etter jordbruk i Asker og Bærum er fra inngangen til Yngre steinalder, dvs. 4000 år f.v.t. På åkeren på andre siden av Vollenveien, som tradisjonelt kalles ”Myra”, er det funnet en skaftehulløks som skriver seg fra siste del av Yngre steinalder (ca. 2000 f.v.t.).
Lokaliseringen av nåværende bosetninger og stedsnavn i forhold til en del av de eldste gravfeltene på Guivarvet byr på betydelige utfordringer, som ikke vil bli løst før fagfolk forhåpentligvis en gang i nær framtid vil få muligheter og midler til å foreta vitenskapelige undersøkelser av dette kulturhistorisk interessante området.
Gisle (tradisjonell uttale Jissle) skal bety en solrik eng. Så lenge vi kjenner til har det eksistert to Gislegårder, Nordre og Søndre Gisle. Gui er gudenes -vin, der det ble anordnet kultiske ritualer. Det var tidligere også to Gui-gårder, men Lille Gui er i dag helt utparsellert. Østern må være en tanke yngre ved at det er den ”østenforliggende vinen”. Den ligger i dag intakt med vakker beliggenhet og med et rikt gravfelt i havnehagen.
Lenger sør ligger Gjellum og Yggeset. Navnene tyder på at Gjellum er eldst (-um = -heim), nesten like gammel som -vingårdene. Navnet Yggeset (-set) tyder på at gården er yngre, dvs. fra Yngre jernalder (600-1050). Helt i vest ligger Eid, som åpenbart er et gammelt navn (etter eidet mellom Bondivannet og Gjellumvannet). Alderen er vanskelig å tidfeste, men en rekke tidlige graver på gården tyder på permanent bosetning lenge før kristen tid.
På Søndre Gisle, som ligger bak velets garasje, har samme slekt eid gården siden begynnelsen av 1700-tallet. Nåværende eier er Lars Gisle. Den første kjente slekten på Nordre Gisle, nord for Hans Østenstads vei, kan spores til midten av 1700-tallet, men på midten av 1800-tallet ble gården kjøpt av en gren av slekten fra Søndre Gisle som hadde Øgården (Gisleødegården). I 1910 ble Nordre Gisle igjen solgt, denne gang til bymannen Harald Stange, hvis etterkommere fremdeles eier gården. Gården har i årenes løp blitt betydelig større gjennom oppkjøp av naboeiendommer. I dag drives Gisle av Stanges etterkommere gjennom a/s Gisle gård.
Vollenveien ble anlagt som kommunal vei i 1905-06 mellom Heggedal og Vollen. Det gamle veifaret gårdimellom (Gui - Gisle - Stålenga - Stubberud - ”Vølletrønge” - Øvre - Vollen) var for bratt og uveisomt for den nye tidas virksomheter, nemlig utskiping av is fra Gjellumvannet vinterstid og granittstein fra Heggedal sommerstid. (Mer om isdriften seinere). Det gikk mye granitt med jernbanen, men også over ”Steinbrygga” i Vollen (nåværende Hurtigbåtbrygge), som i sin tid ble utbedret med granitt fra Heggedal.
I åra etter århundreskiftet anvendte industrier som Norsk Hydro Heggedalsgranitt til sine syretårn, fordi granitten var svært bestandig mot syre. Ellers gikk det en god del Heggedalsgranitt til eksport, blant annet til Fredspalasset i den Haag og helt til Brasil. (Ellers hviler ikke rent få driftsbygninger i søndre Asker på Heggedalsgranitt).
Fundamenteringen av den nye veien ned Gislebakkene ble gjort ved å ta ut masser fra et steinbrudd som ble anlagt rett på oversiden av der Marieroveien tar av Vollenveien, kalt ”Brøttet”.

Tilbake til turstikartet